En levande komplexitet - Andreas Björsten

Behöver poeterna publiken? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Om man läser Magnus William-Olssons essäbok Det är för att jag har lärt mig av Homeros (2003) så framgår det klart att de moderna språkpoeterna klarar sig, inte bara utan publiken, utan också utan en bredare kulturell offentlighet i stort. De har upprättat sitt eget drivhusklimat vid skrivarskolor och författarutbildningar.

 

"På skrivarskolorna förs helt enkelt mycket avancerade poetologiska diskussioner i små interna grupper, som skapar poetiska miljöer vilka är relativt oberoende av större offentligheter som tidskrifter eller kultursidor. /.../ Den mindre gruppens sammanhang ter sig därför, och med rätta, intellektuellt och konstnärligt överlägset de samtal som förs på kultursidor och i bredare tidskrifter."

 

Som synes nämns här inte ens publiken som en faktor i sammanhanget, så långt bort verkar den ligga från poeternas medvetande. Magnus William-Olsson beskriver en situation där skrivarkurserna inte är komplement till andra litterära miljöer utan själva basen. Det är här som litterära planer smids i en mindre krets, det är här de teoretiska diskussioner förs som blivit så viktiga för att förstå vår samtidspoesi.

 

Magnus William-Olsson urskiljer fyra viktiga samtidspoetiska riktningar i sin bok. Dessa rubricerar han som den tidskritiska, den kommunikativa, den språkmaterialistiska och den konceptuella, och exemplifierar var och en av dessa riktningar med ett författarskap. Indelningen är inte glasklar. För Magnus William-Olsson är Lars Mikael Raattamaa en tidskritisk poet men det vore väl minst lika sant att benämna honom språkmaterialist med tanke på det poetiska ideal han givit uttryck för, nämligen inriktningen mot oredigerat brus, störningar och orenheter i språket. För att exemplifiera den språkmaterialistiska strömningen väljer Magnus William-Olsson i stället Helena Erikssons författarskap. Både Helena Eriksson och Lars Mikael Raattamaa ingår i redaktionskommittén för tidskriften OEI, som måste ses som en förlängning av det akademiska drivhusklimatets värld som jag inledningsvis pratade om.

 

Om man läser de första numren av OEI, finns där de teoretiska motiveringarna till mycket av dagens samtidspoesi, det blir enkelt att se hur starkt inflytandet har varit från kretsarna kring OEI för att lansera en viss syn på poesin; det svenska beroendet av amerikansk language poetry framstår också som mycket starkt. I OEI finns något av den "manual" till samtidspoesin som Peter Grönborg efterlyste i en artikel i Borås Tidning (23/1).

 

I essäerna som publicerats i OEI nummer 1 finns några axiom för den nutida poesin fastslagna. Enligt essän "Radikal artefaktion" av Marjorie Perloff måste poesin för att vara relevant i vår tid undvika det "vanliga tal" som varit vägledande för tidigare poetiska revolutioner. Poeten ska vidare undvika allt meningssammanhang, all diskurs och dikten får absolut inte se ut som dikt tidigare såg ut, alltså inte vara identifierbar som dikt i vanlig mening. Det är ett förhållningsätt som i sin förlängning uppenbarligen skapar en ny tradition, det vill säga traditionen av dikter som krampaktigt försöker se ut som allting annat än poesi.

 

Enligt en annan essä i samma nummer, "Alla liknar varandra" av Emanuel Hocquard, ska den poesi som skrivs vara fragmentarisk - och då inte som fragment av en större, outsäglig helhet utan fragment för deras egen skull. Hocquard ger också uttryck för det tidsriktiga motståndet mot metaforer i samma essä. Den som läser OEI känner igen så oerhört mycket av det som på gott och ont - mest på ont menar jag - har präglat den svenska samtidspoesin under de senaste fem-tio åren! På så sätt har OEI, som är en på sätt och vis marginell tidskrift, ändå haft ett betydligt större inflytande än en bredare tidskrift som Lyrikvännen. Magnus William-Olsson, som jag refererade till inledningsvis, talade om de avancerade teoretiska diskussioner som pågick i en mindre krets; tidskrifter som OEI är utlöpare av dessa diskussioner. När samma litterära teorier sedan dyker upp i programartiklar i större dagstidningar är de redan fastslagna axiom, författarna argumenterar inte för sin språkmaterialistiska syn utan tar den för given, vilket känns som ett egendomligt slutet sätt att agera i ett större offentligt forum där debatt och öppenhet i stället vore önskvärt.

 

Svaret på frågan om poesin behöver publiken är alltså nej, om vi ser till den mest uppburna samtidspoesin. Den har faktiskt inget behov av publik för att fortsätta som hittills.

 

Svaret blir ett helt annat om vi ser till den folkliga och muntliga poesin, som ibland är helt outgiven, ibland publicerad på Internet, ibland blir tryckt vid mindre förlag, som är vår tids motsvarighet till 1970-talets stencilförlag. För självklart behöver estradpoeten publiken, däremot inte sagt att han eller hon är publiktillvänd på något lättköpt sätt.

 

Det är lätt att missförstå vad estradpoesi och speciellt Poetry Slam handlar om, vilket Malte Persson också gör i två artiklar i Expressen (14/2 och 23/2). Det handlar inte om att stryka publiken medhårs, eller att sälja sin själ för att få uppmärksamhet. Det handlar om att gripa tag i publiken och beröra den med sina ord och sin närvaro; om det så bara är fem personer i publiken är det ändå poeten tillsammans med dem som det gäller.

 

Det är publiken i egenskap av ansiktet mittemot som poeten har att förhålla sig till, och den publiken är ingen liten införstådd krets som i skrivarkursgemenskapen, det är en ibland fientlig, ofta svårflirtad och splittrad publik estradpoeten möter i sin dagliga gärning. Att då få orden att gripa tag och bränna till i det gemensamma rummet är en svår konst, kanske den största utmaning som finns för en poet. I denna strävan att nå ut finner jag personligen mina ideal som poet, i denna kommunikation finns komplikation på allvar.

 

Bortom alla litteraturteorier sätter poeten sin kroppslighet, sin själ och sin ande i pant för att orden inte ska ljuga i den stund han eller hon står på scenen, det är praktik för poeter utan skyddsnät. Kanhända just för dem som glömt att hämta ut sin examen från författarutbildningen.

 

 

Andreas Björsten är poet och frilansande journalist